Advertenties Kranten

De Nederlandse dagbladuitgevers werken samen bij het ontwikkelen en onderhouden van technische specificaties voor advertentiemateriaal. De standaard is gebaseerd op de specificaties van de Ghent  Workgroup (GWG). Op dit moment is dat de GWG 2015-specificatie.

De diverse aspecten van de standaard laten zich indelen in drie deelgebieden:

  • creatie,
  • controle en
  • verzending.

Creatie
In de fase van de creatie van een dagbladuiting dient men reke­ning te houden met de eigenschappen van het gedrukte eind­product: de krant. De creatiefase eindigt bij het maken van een PDF-bestand dat voldoet aan de eisen voor verwerking bij dagbladen. Weliswaar wordt het mogelijk in de creatie-fase al meer “medium-neutraal” te ontwerpen (bv door RGB foto’s), maar voor het beste resultaat moet toch al vroeg rekening gehouden worden met de druktechniek.

Controle
Om het logistieke proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen dient het advertentiemateriaal gecontroleerd te worden door de ontwer­per/verzender. Hierdoor kunnen even­tuele fouten in een vroeg stadium gecorrigeerd worden. Voor deze con­trole zijn diverse softwaretoepassingen beschikbaar. Uw uitgever zal overigens ook een ingangscontrole doen.

Het is van belang dat de ontwerper/verzender en de ontvanger/uitgever de controle onder gelijke voorwaarden uitvoeren. De GWG 2015-specificatie zorgt voor deze gelijke omstandigheden.

Verzending
In nagenoeg alle gevallen wordt het materiaal via digitale communicatie­kanalen aan de uitgever aangeboden.  Hierdoor verloopt het proces snel en efficiënt en worden fouten voorkomen.