Advertenties Kranten

De Nederlandse dagbladuitgevers werken al een aantal jaren nauw samen bij het ontwikkelen en onderhouden van technische specificaties voor advertentiemateriaal. Deze standaardisatie is van groot belang in een tijd waarin de ontwikkelingen snel gaan en grafische technologie door velen als erg complex wordt ervaren. De resultaten van deze samenwerking vindt u op deze pagina’s. De diverse aspecten van de standaard laten zich indelen in drie deelgebieden: creatie, controle en verzending.

Creatie
Reeds in de fase van de creatie van een dagbladuiting dient men reke­ning te houden met de eigenschappen van het gedrukte eind­product: de krant. De creatiefase eindigt bij het maken van een PDF-bestand dat voldoet aan de eisen voor verwerking bij dagbladen.

Controle
Om het logistieke proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen dient het advertentiemateriaal gecontroleerd te worden, zowel door de ontwer­per/verzender als door de uitgever/ontvanger. Hierdoor kunnen even­tuele fouten in een vroeg stadium gecorrigeerd worden. Voor deze con­trole zijn diverse softwaretoepassingen beschikbaar.

Verzending
In nagenoeg alle gevallen wordt het materiaal via digitale communicatie­kanalen aan de uitgever aangeboden. Ook hierdoor verloopt het proces efficiënt en worden fouten voorkomen. Op dit terrein zijn momenteel nog belangrijke ontwikkelingen gaande, waarover u op deze website geïnfor­meerd zult worden.